Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 06

Từ đến

Sự kiện đợt 2

Sự kiện | 


Sự kiện đợt 2

Tân Võ Lâm

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 1 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

Thời gian: 00:00 ngày 13/06 - 23:59 ngày 15/06/2016.

Phạm vi: S1 - S40.

Nội dung sự kiện:

 • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Kim Thạch, 10 Đá Hồn Hà Túc Đạo.
 • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 15 Tử Thủy Tinh, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Đá Hồn Hà Túc Đạo, 10 Mộc Thạch, 20 Bạch Cầu Hoàn.
 • Nạp mua từ 2.000.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 10 Thủy Thạch, 50 Bạch Cầu Hoàn, 45 Đá Hồn Hà Túc Đạo, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 1 San Hô Hộ Thành Phù.
 • Nạp mua từ 4.000.000 trở lên: Nhận ngay 300 vạn Bạc, 10 Hỏa Thạch, 100 Đá Hồn Hà Túc Đạo, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Mảnh Long Lân Hộ Uyển.

Lưu ý: Nạp mua ngay từ 4.000.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

----------------------------------------------------------

SỰ KIỆN 2 - ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 13/06 - 23:59 ngày 19/06/2016.

Phạm vi: S1 - S40.

Nội dung: Mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập vào game, nhân sĩ sẽ nhận được quà tặng gồm 10 vạn Bạc, 5 Huyền Tinh Khoáng Thạch, 10 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tại Dịch Quán.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 3 - NHÂN ĐÔI ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH

  Thời gian: 05:00 ngày 13/06 - 05:00 ngày 14/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, Đá Hồn thu hoạch được ở Phó Bản Tinh Anh sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 4 - NHÂN ĐÔI BẠC TÀI NGUYÊN CHIẾN

  Thời gian: 05:00 ngày 14/06 - 05:00 ngày 17/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dungTrong thời gian sự kiện, lượng Bạc thu hoạch ở Tài Nguyên Chiến sẽ được nhân đôi (x2).

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 5 - GIẢM GIÁ CỬA HÀNG THẦN BÍ & HÀNG RONG

  Thời gian: 05:00 ngày 15/06 - 05:00 ngày 17/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, trang bị tím tại Cửa Hàng Thần Bí và Hàng Rong sẽ giảm giá 30%.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 6 - GIẢM GIÁ RƯƠNG MAY MẮN

  Thời gian: 05:00 ngày 15/06 - 05:00 ngày 16/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện sẽ giảm giá 30% Rương Vàng và giảm 20% Rương Bạch Kim.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 7 - MUA GÓI 500 KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 13/06 - 23:59 ngày 15/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dung: Mỗi ngày trong thời gian sự kiện, khi mua gói 500 KNB sẽ được tặng 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 mảnh Hỗn Thiên, 10 Kim Thạch.

  Lưu ý: Qua ngày sẽ reset gói nạp.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 8 - MUA GÓI 2.000 KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 16/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua gói 2.000 KNB sẽ được tặng 100 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 2 Phượng Vĩ, 40 Hỏa Thạch.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 9 - MUA GÓI 500 KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 17/06 - 23:59 ngày 18/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dung: Mỗi ngày trong thời gian sự kiện, khi mua gói 500 KNB sẽ được tặng 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 5 mảnh Hỗn Thiên, 10 Kim Thạch.

  Lưu ý: Qua ngày sẽ reset gói nạp.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 10 - MUA GÓI 2.000 KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 19/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi mua gói 2.000 KNB sẽ được tặng 100 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 2 Phượng Vĩ, 40 Hỏa Thạch.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 11 - NẠP TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ HỒN

  Thời gian: 00:00 ngày 16/06 - 23:59 ngày 19/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dung sự kiện:

  • Nạp mua từ 500.000 trở lên: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 100 Võ Lâm Lệnh, 15 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 10 Thổ Thạch, 10 Đá Hồn Ngụy Liễu Ông.
  • Nạp mua từ 1.000.000 trở lên: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 15 Tử Thủy Tinh, 30 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 25 Đá Hồn Ngụy Liễu Ông, 20 Bạch Cầu Hoàn, 10 Kim Thạch.
  • Nạp mua từ 3.000.000 trở lên: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 1 Đào Hoa Đao, 50 Bạch Cầu Hoàn, 10 Mộc Thạch, 45 Đá Hồn Ngụy Liễu Ông, 60 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Mảnh Long Lân Hộ Uyển.

  Lưu ý: Nạp mua ngay từ 3.000.000 trở lên thì sẽ được nhận thưởng tất cả các mốc trước đó.

  ----------------------------------------------------------

  SỰ KIỆN 12 - TIÊU PHÍ KIM NGUYÊN BẢO NHẬN THƯỞNG

  Thời gian: 00:00 ngày 17/06 - 23:59 ngày 19/06/2016.

  Phạm vi: S1 - S40.

  Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tiêu phí Kim Nguyên Bảo đến mức quy định, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn như sau:

  • Tiêu phí 1.000 KNB: Nhận ngay 10 vạn Bạc, 50 Võ Lâm Lệnh, 5 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 3.000 KNB: Nhận ngay 30 vạn Bạc, 10 Huyền Chân Đơn, 5 Đá Hồn Từ Đại Nhạc, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 5.000 KNB: Nhận ngay 50 vạn Bạc, 10 Thần Bí Khoáng Thạch, 20 Huyền Chân Đơn, 10 Đá Hồn Từ Đại Nhạc, 20 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.
  • Tiêu phí 10.000 KNB: Nhận ngay 100 vạn Bạc, 10 Tử Thủy Tinh, 25 Đá Hồn Từ Đại Nhạc, 40 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 20 Huyền Chân Đơn, 30 Thần Bí Khoáng Thạch.
  • Tiêu phí 15.000 KNB: Nhận ngay 200 vạn Bạc, 20 Tử Thủy Tinh, 60 Đá Hồn Từ Đại Nhạc, 80 Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn, 50 Huyền Chân Đơn, 40 Huyền Tinh Khoáng Thạch.

  Lưu ý: Tiêu phí đạt mức 15.000 KNB ngay thì sẽ nhận được phần thưởng các mốc trước đó.